Thông báo của SEIU Local 503 về Viên chức Toàn Tiểu bang (SWO) nhiệm kỳ 2018-2020

và Đề cử và Bầu cử Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Bất kỳ thành viên còn hoạt động hoặc bán hoạt động nào của SEIU 503 có tư cách hợp lệ có thể ứng cử vào Chức vụ Toàn Tiểu bang, Giám đốc hoặc Phụ tá Giám đốc và bất kỳ thành viên SEIU 503 nào còn hoạt động, bán hoạt động hoặc nhân viên nào có tư cách hợp lệ đều có thể ứng cử cho chức vụ Giám đốc Điều hành.

Các Viên chức cho Toàn Tiểu bang:

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ quỹ và Giám đốc Điều hành được bầu trong các cuộc bầu cử toàn tiểu bang được tổ chức mỗi hai (2) năm một lần.

Nhiệm vụ của các Viên chức Toàn Tiểu bang: Xem Nội quy của SEIU 503 để biết thêm chi tiết. Truy cập www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-governance/bylaws/

Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị của chúng tôi giám sát và đưa ra các quyết định về chính sách cho công đoàn của chúng tôi giữa các Đại Hội đồng. Hội Đồng Quản Trị của chúng tôi bao gồm các Viên Chức Toàn Tiểu bang, Chủ Tịch Hồi hưu, Phó Chủ Tịch Hồi hưu, Giám Đốc và Phụ tá Giám Đốc. Mười một (11) Giám đốc và mười một (11) Phụ tá Giám đốc được bầu theo khu ngành, và mười hai (12) Giám đốc và mười hai (12) Phụ tá Giám đốc được bầu theo khu vực địa lý. Xem Nội quy của SEIU 503, Phụ lục 1 về sự mô tả các chức vụ theo khu ngành và theo khu vực địa lý của Hội đồng. Bản đồ các khu vực địa lý của Hội đồng có thể được truy cập trực tuyến tại seiu503.org.

Nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị: Xem Nội quy của SEIU 503 để biết thêm thông tin. Truy cập www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-governance/bylaws/

GHI CHÚ: Các mẫu đơn đề cử có sẵn trực tuyến vào ngày 25 tháng 6, 2018 tại seiu503.org. Đề cử, lời tuyên bố và hình ảnh của các ứng cử viên có thể được hoàn tất và trình nộp trực tuyến tại seiu503.org.

Nếu quý vị không có máy tính để truy cập, chúng tôi đề nghị quý vị nên truy cập máy tính tại thư viện địa phương của quý vị, tại văn phòng SEIU 503 hoặc sử dụng máy tính của bạn bè. Bất kỳ ứng cử viên đủ điều kiện nào cũng có thể truy cập máy tính tại các văn phòng SEIU 503 trong giờ làm việc thường lệ cho mục đích hoàn tất mẫu đơn đề cử. Trong trường hợp quý vị không thể truy cập máy tính, quý vị có thể yêu cầu một bản sao bằng giấy của mẫu đơn đề cử bằng cách liên hệ với văn phòng SEIU địa phương của quý vị.

Việc đề cử sơ khởi SWO và HĐQT, lời tuyên bố của ứng cử viên và hình ảnh của các ứng cử viên hết hạn vào lúc 5:00 chiều, thứ Sáu, ngày 3 tháng 8, 2018. Các đề cử, lời tuyên bố và hình ảnh của các ứng cử viên phải được hoàn tất và nộp trực tuyến tại seiu503.org. Các lời tuyên bố được giới hạn tối đa 400 chữ. Hình ảnh của các ứng cử viên sẽ được công bố trực tuyến, cùng với lời tuyên bố hướng dẫn cử tri của họ, và cũng sẽ được công bố với lời tuyên bố của ứng cử viên in trong cuốn sách nhỏ cho cử tri được gửi bưu chính cùng với lá phiếu bầu cử.

Cuốn sách nhỏ về các lời tuyên bố của ứng cử viên cho cử tri (giới hạn trong 400 chữ) và hình ảnh gửi cùng với phiếu bầu sẽ hết hạn vào ngày 14 tháng 8, 2018 vào lúc 5:00 chiều tại seiu503.org.

Xem Nội quy của SEIU 503 để biết thêm thông tin bầu cử. Hãy truy cập: www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-governance/bylaws/

Thắc mắc? Đối với các câu hỏi bằng tiếng Việt, hãy gọi cho Trung tâm Nguồn Tài nguyên Thành viên theo số 844-503-7348. Đối với các câu hỏi bằng tiếng Anh, hãy liên lạc với SEIU 503 Ủy ban Bầu cử SWO / BOD c/o SEIU 503 Bộ phận Pháp lý tại 503-581-1505 ext. 137, hoặc gotharde@seiu503.org