*** LƯU Ý: Các đề cử đóng cửa lúc 5:01 chiều. vào thứ Tư, ngày 21 tháng 11 ***

Tại Đại Hội đồng SEIU Local 503 được tổ chức vào ngày 9-11 tháng 8, 2018, các đại biểu của Đại Hội đồng đã bỏ phiếu để sửa đổi Nội quy (Bylaws) để lập ra hai văn phòng Phó Chủ tịch của Toàn Tiểu bang:

Phó Chủ tịch được tuyển dụng bởi một nhà tuyển dụng công cộng (Nhà nước, Chính quyền địa phương, Giáo dục Đại học)

Phó Chủ tịch được tuyển dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào khác do Công đoàn đại diện.

Các đại biểu Đại Hội đồng đã quyết định rằng: Sau cuộc bầu cử các viên chức toàn tiểu bang năm 2018, một cuộc bầu cử đặc biệt cho vị trí phó chủ tịch thứ hai sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt. Tính đủ điều kiện của các ứng cử viên sẽ được dựa trên kết quả của cuộc bầu cử Phó Chủ tịch. (SEIU 503 Bylaws, Điều XV, Mục 5 (t)).

Trong Cuộc Bầu Cử Viên chức Toàn Tiểu Bang 2018-2020, một thành viên thuộc Nhà Cung cấp Dịch vụ (Homecare) – được Khách hàng Thuê đã được bầu làm Phó Chủ tịch. Do đó, bất kỳ thành viên SEIU 503 nào hoạt động hoặc bán hoạt động đang trong tình trạng làm việc tốt được tuyển dụng bởi một nhà tuyển dụng công cộng (Nhà nước, Chính quyền địa phương, Giáo dục đại học) có thể ứng cử cho chức vụ trong cuộc Bầu cử Phó Chủ tịch Đặc biệt này Bất kỳ thành viên hoạt động, bán hoạt động, nhân viên hoặc nhân viên nghỉ hưu đều có đủ điều kiện để đề cử một ứng viên đủ điều kiện.

Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch: Xem Nội quy của SEIU 503 để biết thêm chi tiết. chi tiết.  Hãy truy cập www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-governance/bylaws

https://seiu503.org/wp-content/uploads/2018/11/election-timelines_vietnamese.pdf

Nếu quý vị không có máy tính để truy cập, chúng tôi đề nghị quý vị nên truy cập máy tính tại thư viện địa phương của quý vị, tại văn phòng SEIU 503 hoặc sử dụng máy tính của bạn bè. Bất kỳ ứng cử viên đủ điều kiện nào cũng có thể truy cập máy tính tại các văn phòng SEIU 503 trong giờ làm việc thường lệ cho mục đích hoàn tất mẫu đơn đề cử. Trong trường hợp quý vị không thể truy cập máy tính, quý vị có thể yêu cầu một bản sao bằng giấy của mẫu đơn đề cử bằng cách liên hệ với văn phòng SEIU địa phương của quý vị.

Đề cử, tuyên bố ứng cử viên, và hình ảnh ứng cử viên hạn chót nộp vào lúc 5:00 chiều, Thứ Tư, ngày 21 tháng 11, 2018. Tất cả các ứng cử viên phải nộp một tuyên bố ứng cử viên vào ngày 21 tháng 11, 2018, hoặc nó sẽ không xuất hiện trong các tuyên bố ứng cử viên được công bố trực tuyến hoặc gửi kèm theo lá phiếu. Các đề cử, lời tuyên bố và hình ảnh của các ứng cử viên phải được hoàn tất và nộp trực tuyến tại seiu503.org. Các lời tuyên bố được giới hạn tối đa 400 chữ. Hình ảnh của các ứng cử viên sẽ được công bố trực tuyến, cùng với lời tuyên bố hướng dẫn cử tri của họ, và cũng sẽ được công bố với lời tuyên bố của ứng cử viên in trong cuốn sách nhỏ cho cử tri được gửi bưu chính cùng với lá phiếu bầu cử.

Hãy xem Nội quy của SEIU 503 để biết thêm thông tin bầu cử. Hãy truy cập www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-governance/bylaws/

Mọi thắc mắc: Hãy liên lạc với Ủy ban Bầu cử SWO/BOD SEIU 503, chuyển đến Bộ phận Pháp lý SEIU 503 tại 1-844-503-7384.